Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10375
Title: Mô hình dân chủ xã hội ở Thụy Điển hiện nay – Giá trị tham khảo cho Việt Nam
Authors: Đinh, Quang Hợp
Advisor: Dương, Thị Thục Anh
Keywords: Mô hình dân chủ xã hội;Thụy Điển;Việt Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của mô hình DCXH ở Thụy Điển về những giá trị và các biến đổi chủ yếu hiện nay, từ đó rút ra giá trị và tham khảo cho Việt Nam.
Description: 96tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10375
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_CTH_dinh quang hop.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.