Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10373
Title: Xây dựng đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Lô Lô ở tỉnh Cao Bằng hiện nay
Authors: Lê, Thị Thư
Advisor: Nghiêm, Sỹ Liêm
Keywords: Xây dựng đời sống văn hóa;Đồng bào dân tộc Lô Lô;Cao Bằng
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Lô Lô ở tỉnh Cao Bằng, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc xây dựng đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Lô Lô ở tỉnh Cao Bằng hiện nay.
Description: 115tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10373
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_CNXHKH_le thi thu.pdf2.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.