Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10370
Title: Tổ chức sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện trên báo mạng điện tử địa phương khu vực Tây Nam Bộ
Authors: Phan, Tấn Tân
Advisor: Vũ, Tuấn Anh
Keywords: Tổ chức sản xuất;Tác phẩm báo chí đa phương tiện;Báo mạng điện tử;Tây Nam Bộ
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng tổ chức sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện, luận văn chỉ ra được những ưu điểm và hạn chế về quy trình tổ chức sản xuất tác phẩm đa phương tiện trên 3 báo điện tử Báo Cần Thơ, Báo Long An và Báo Vĩnh Long. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị góp phần nâng cao hoạt động tổ chức sản xuất tác phẩm báo chí đa phương tiện khu vực Tây Nam Bộ.
Description: 166tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10370
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Phát thanh Truyền hình và BMĐT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QLPT-TH&BMĐT_phan tan tan.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.