Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10369
Title: Quản lý sản xuất chương trình truyền hình về biển đảo quê hương của đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang
Authors: Nguyễn, Thúy Tài
Advisor: Phạm, Bình Dương
Keywords: Quản lí;Sản xuất chương trình truyền hình;Biển đảo;Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu hoạt động tổ chức sản xuất chương trình truyền hình về biển đảo quê hương của Đài PTTH Kiên Giang hiện nay. Qua nghiên cứu nhằm đánh giá ưu điểm, hạn chế, nêu các đề xuất, kiến nghị góp phần nâng cao hoạt động quản lý sản xuất chương trình truyền hình hiện nay.
Description: 137tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10369
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Phát thanh Truyền hình và BMĐT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QLPT-TH&BMĐT_nguyen thuy tai.pdf2.14 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.