Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10367
Title: Quy trình sáng tạo đồ họa thông tin ở Thông tấn xã Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Kim Huế
Advisor: Nguyễn, Quang Hòa
Keywords: Qui trình sáng tạo đồ họa;Thông tin;Thông tấn xã Việt Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ lý luận về quy trình sáng tạo đồ họa thông tin nói, khảo sát thực trạng, đánh giá quy trình sáng tạo đồ họa thông tin ở Thông tấn xã Việt Nam. Thông qua đó, chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế, những nguyên nhân khách quan, chủ quan, tác giả luận văn đề xuất một số giải pháp, kiến nghị, nâng cao hiệu quả quy trình sáng tạo đồ họa thông tin ở Thông tấn xã Việt Nam trong thời gian tới.
Description: 128tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10367
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_BC_nguyen thi kim hue.pdf2.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.