Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10366
Title: Phỏng vấn chính khách trên báo mạng điện tử
Authors: Nguyễn, Thanh Hưng
Advisor: Lê, Thị Nhã
Keywords: Phỏng vấn;Báo mạng điện tử
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn tìm hiểu thực trạng tác phẩm phỏng vấn chính khách trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay thông qua khảo sát một số tờ báo tiêu biểu, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục hạn chế và nâng cao chất lượng của hình thức thông tin này.
Description: 124tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10366
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_BC_nguyen thanh hung.pdf2.16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.