Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10365
Title: Quản lý nội dung tin quốc tế trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Bá Nghĩa
Advisor: Nguyễn, Thị Việt Nga
Keywords: Quản lí nội dung;Tín quốc tế;Báo mạng điện tử Việt Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn tập trung khảo sát thực trạng quản lý nội dung tin quốc tế và các vấn đề có liên quan đến quản lý nội dung tin quốc tế trên báo Nhân dân điện tử và báo mạng điện tử Quân đội Nhân dân. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý nội dung tin quốc tế trên hai báo mạng điện tử này, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của công chúng của hai tờ báo.
Description: 129tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10365
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_BC_nguyen ba nghia.pdf4.33 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.