Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10361
Title: Thông điệp phòng chống tác hại thuốc lá trên báo Đảng điện tử địa phương khu vực Bắc Bộ hiện nay
Authors: Lê, Thị Hà Anh
Advisor: Phạm, Thị Thanh Tịnh
Keywords: Thông điệp;Phòng chống tác hại thuốc lá;Báo Đảng điện tử địa phương;Bắc Bộ
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ các vấn đề lý luận và khảo sát thông điệp PCTHTL trên các trang báo điện tử Thái Bình, Hà Nam, Lạng Sơn, luận văn làm rõ những thành công, hạn chế về nội dung, hình thức thể hiện, những nguyên nhân hạn chế. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông điệp PCTHTL trên báo Đảng điện tử địa phương.
Description: 160tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10361
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_BC_le thi ha anh.pdf3.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.