Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10328
Title: Phương thức lãnh đạo chính quyền cùng cấp của đảng ủy xã, thị trấn ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn hiện nay
Authors: Đàng, Thị Luyên
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Lãnh đạo chính quyền;Đảng ủy xã;Huyện Chi Lăng;Lạng Sơn
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận và từ thực tiễn phương thức lãnh đạo của Đảng ủy lãnh đạo chính quyền các xã của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, luận văn đề xuất phương hướng và các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy đối với chính quyền các xã trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới.
Description: 96tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10328
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_XDD_dang thi luyen.pdf975.04 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.