Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10319
Title: Quản trị hoạt động truyền thông quảng bá dịch vụ của VNPT trên mạng xã hội
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Lê
Advisor: Đinh, Thị Thúy Hằng
Keywords: Quản trị;Truyền thông;Quảng bá dịch vụ;Mạng xã hội
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở hệ thống những vấn đề lý luận và khảo sát thực trạng truyền thông quảng bá dịch vụ của VNPT trên MXH, tác giả đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới.
Description: 154tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10319
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QTTT_nguyen thi hong le.pdf3.36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.