Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10318
Title: Quản trị hoạt động quảng bá du lịch của kênh truyền hình ở đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nam và Hải Phòng
Authors: Nguyễn, Đức Huy
Advisor: Đinh, Thị Thu Hằng
Keywords: Quản trị hoạt động quảng bá du lịch;Truyền hình;Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nam;Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Phòng
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận về quản trị hoạt động quảng bá du lịch của kênh truyền hình, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản trị hoạt động quảng bá du lịch của kênh truyền hình ở Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nam và Hải Phòng, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản trị hoạt động quảng bá du lịch của kênh truyền hình ở các đài Phát thanh - Truyền hình trên.
Description: 114tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10318
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QTTT_nguyen duc huy.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.