Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10317
Title: Quản trị truyền thông trên mạng xã hội của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
Authors: Lê, Minh Tùng
Advisor: Lưu, Văn An
Keywords: Quản trị truyền thông;Mạng xã hội;Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở phân tích làm rõ những vấn đề lý luận, khảo sát thực trạng quản trị truyền thông trên mạng xã hội của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tác giả luận văn đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị nhằm tăng cường quản trị hoạt động này của Liên đoàn trong thời gian tới.
Description: 136tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10317
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QTTT_le minh tung.pdf2.24 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.