Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10315
Title: Quản lý về báo chí ở Bộ Xây dựng hiện nay
Authors: Vũ, Thường Chiến
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Quản lí báo chí;Bộ Xây dựng
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn trên cơ sở hệ thống các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài, luận văn khảo sát thực trạng quản lý về báo chí ở Bộ Xây dựng (khảo sát 2 cơ quan báo chí) để chỉ ra được những thành công, hạn chế từ đó đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản lý báo chí ở Bộ Xây dựng trong thời gian tới.
Description: 135tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10315
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QLXH_vu thuong chien.pdf2.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.