Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10308
Title: Tổ chức xuất chương trình thời sự truyền hình của các đài phát thanh truyền hình địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Trần, Văn Trãi
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Tổ chức sản xuất;Chương trình thời sự truyền hình;Đài phát thanh truyền hình địa phương;Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu nhằm làm rõ những vấn đề tổ chức sản xuất chương trình thời sự truyền hình địa phương của các đài PT&TH địa phương. Trên cơ sở đó, tác giả đánh giá thực trạng tổ chức sản chương trình thời sự truyền hình địa phương của các Đài PT&TH khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phân tích những thành công, hạn chế và nguyên nhân để đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức sản xuất CTTS truyền hình địa phương của các Đài PT&TH khu vực trong thời gian tới.
Description: 123tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10308
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Phát thanh Truyền hình và BMĐT
LV chuyên ngành Quản lý Phát thanh Truyền hình và BMĐT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_BMĐT_tran van trai.pdf3.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.