Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10303
Title: Quản lý hoạt động kinh tế báo chí các Đài Phát thanh và Truyền hình khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay
Authors: Nguyễn, Văn Bảy
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Quản lí hoạt động;Kinh tế báo chí;Đài Phát thanh và Truyền hình;Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn về quản lý hoạt động KTBC. Trên cơ sở đó, khảo sát thực trạng quản lý hoạt động KTBC các Đài PTTH khu vực ĐBSCL; đánh giá thành công, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động KTBC tại các Đài PTTH khu vực ĐBSCL.
Description: 149tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10303
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Phát thanh Truyền hình và BMĐT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_BMĐT_nguyen van bay.pdf1.72 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.