Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10292
Title: Chính sách đối ngoại của Indonesia đối với khu vực Âu – Mỹ dưới thời Tổng thống Widodo từ năm 2014 đến nay
Authors: Nguyễn, Thế Sơn
Advisor: Lưu, Thúy Hồng
Keywords: Chính sách đối ngoại;Indonesia;Khu vực Âu – Mỹ;Tổng thống Widodo
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ các cơ sở hoạch định, nội dung và thực tiễn triển khai chính sách đối ngoại của Indonesia đối với khu vực Âu – Mỹ dưới thời Tổng thống Widodo, từ đó đưa ra đánh giá, dự báo chính sách đối ngoại của Indonesia đối với khu vực Âu – Mỹ thời gian tới và kiến nghị một số hàm ý chính sách đối với Việt Nam.
Description: 148tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10292
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QLHDN_nguyen the son.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.