Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10291
Title: Quản lý thông tin về tài chính trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Minh Nhật
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Quản lí thông điệp;Tài chính;Báo mạng điện tử;Việt Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý thông tin về tài chính trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay, tác giả tiến hành khảo sát thực trạng ở 3 tờ báo mạng điện tử: BĐT Nhà báo & Công luận (congluan.vn), Thanh Tra (thanhtra.com.vn), BĐT Pháp luật Việt Nam (baophapluat.vn), qua đó đánh giá thành công và hạn chế trong quản lý thông tin về tài chính trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thông tin về tài chính trên báo mạng điện tử ở Việt Nam trong thời gian tới.
Description: 136tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10291
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại
LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QLHDN_nguyen minh nhat.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.