Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10267
Title: Quản lý nội dung và tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí truyền thông đa phương tiện ở các cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Nguyễn, Thanh Liêm
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Quản lí;Tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí;Truyền thông đa phương tiện;Thông tấn xã Việt Nam;Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn sẽ phân tích và làm rõ vai trò, trách nhiệm của Trưởng CQTT, phóng viên tại các CQTT cũng như mối quan hệ trong công tác sản xuất thông tin giữa CQTT và các đơn bị biên tập tin nguồn của TTXVN tại Hà Nội. Qua đó, luận văn đánh giá về công tác quản lý, tổ chức sản xuất đồng thời đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị để công tác quản lý nội dung và tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí truyền thông đa phương tiện ở các CQTT tại Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, hệ thống CQTT trên cả nước nói chung tiếp tục hiệu quả, chất lượng thông tin được nâng cao trong thời gian tới.
Description: 125tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10267
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QLBCTT_nguyen thanh liem.pdf2.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.