Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10230
Title: Quản trị các hoạt động truyền thông của Học viện Báo chí & Tuyên truyền trong bảo vệ nền tảng tư đảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Authors: Đỗ, Thu Hằng
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Hoạt động truyền thông;Học viện Báo chí & Tuyên truyền;Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài, tác giả khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản trị các hoạt động truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan diểm sai trái, thù địch. Từ đó có những đánh giá và đề xuất, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị các hoạt động truyền thông phục vụ Nghị quyết số 35 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền thời gian tới.
Description: 154tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10230
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QHCC_do thu hang.pdf2.77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.