Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10225
Title: Chính sách văn hóa (Giáo trình dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng các trường văn hóa - nghệ thuật)
Other Titles: Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Authors: Lê, Thị Hiền
Phạm, Thị Bích Huyền
Lương, Hồng Quang
Keywords: Chính sách;Văn hóa;Giáo trình
Issue Date: 2012
Publisher: Nxb. Hà Nội
Abstract: Cuốn sách cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chính sách văn hóa như: Khái niệm, vai trò, đặc tính và cấu trúc của chính sách văn hóa, chính sách văn hóa của một số nước trên thế giới và các vấn đề cốt yếu trong chính sách văn hóa Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, đặc biệt là thời kỳ đổi mới. Đồng thời cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cơ bản trong việc phân tích chính sách văn hóa và quá trình vận hành của chính sách văn hóa trong thực tiễn.
Description: 171tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10225
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.