Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10224
Title: Tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Vũ, Ngọc Lương
Keywords: Lịch sử;Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2020
Publisher: Công an nhân dân
Abstract: Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống dưới dạng Hỏi - Đáp về những sự kiện và vấn đề cơ bản, quan trọng trong quá trình phát triển lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuốn sách đã sắp xếp hệ thống câu hỏi bám sát các chương trình giảng dạy lịch sử Đảng.
Description: 243tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10224
ISBN: 9786047243846
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
030.pdf9.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.