Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10221
Title: Việc làm ở nông thôn tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Trần, Văn Quý
Advisor: Đồng, Văn Phường
Keywords: Việc làm;Nông thôn;Phú Thọ
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lí luận và thực tiễn về việc làm cho người lao động nông thôn; luận văn phân tích, đánh giá thực trạng việc làm cho người lao động nông thôn ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2019; từ đó đề xuất quan điểm, giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Phú Thọ.
Description: 106tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10221
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_KTCT_tran van quy.pdf918.58 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.