Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10214
Title: Quản lý nhà nước về nhà ở xã hội của thành phố Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Quang Vũ
Advisor: Phạm, Ngọc Thanh
Keywords: Quản lí nhà nước;Nhà ở xã hội;Hà Nội
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu lý luận và thực tiễn, những chính sách về quản lý nhà ở xã hội của thành phố Hà Nội.Từ đó, đề xuất các giải pháp góp phần từng bước hoàn thiện quản lý nhà nước về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Description: 111tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10214
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_CTH_nguyen quang vu.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.