Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1020
Title: Quản lý hoạt động lễ hội văn hóa dân gian của tỉnh Phú Thọ hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Advisor: Trần, Xuân Học
Keywords: Quản lí;Hoạt động;Lễ hội;Văn hóa dân gian;Phú Thọ
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ vấn đề lý luận về quản lý hoạt động lễ hội VHDG và đánh giá thực trạng quản lý hoạt động lễ hội VHDG trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Từ đó tác giả luận văn đưa ra giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động lễ hội VHDG tỉnh Phú Thọ.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1020
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Hong Nhung.pdf815.4 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.