Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10195
Title: Phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Sơn La
Authors: Vũ, Diệu Linh
Advisor: Vũ, Văn Yên
Keywords: Phát triển nông nghiệp bền vững;Sơn La
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa và xây dựng khung lý thuyết phát triển nông nghiệp bền vững ở một tỉnh, đề tài luận văn đi sâu nghiên cứu thực trạng tình hình ở Sơn la và đưa ra những định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Sơn la.
Description: 94tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10195
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016_KTCT_vu dieu linh.pdf909.54 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.