Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10194
Title: Chủ quyền quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm, Thị Mai
Advisor: Nguyễn, Minh Hoàn
Đỗ, Minh Hợp
Keywords: Chủ quyền quốc gia;Toàn cầu hóa;Bảo vệ chủ quyền quốc gia;Việt Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận án phân tích làm rõ những nội dung lý luận xoay quanh vấn đề CQQG và bảo vệ CQQG trong bối cảnh TCH dưới góc tiếp cận triết học, đánh giá thực trạng bảo vệ CQQG ở Việt Nam hiện nay và đề xuất những giải pháp mang tính định hướng nhằm bảo vệ vững chắc CQQG Việt Nam trong bối cảnh TCH hiện nay.
Description: 227tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10194
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_TrH_pham thi mai.pdf21.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.