Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10193
Title: Báo mạng điện tử thực hiện quyền tự do ngôn luận của công dân Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hằng Thu
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Báo mạng điện tử;Quyền tự do;Ngôn luận;Công dân;Việt Nam
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận án nghiên cứu, tiếp cận mới, xây dựng hệ thống cơ sở lý luận để nghiên cứu thực tiễn BMĐT thực hiện QTDNL của công dân Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp để thúc đẩy BMĐT nâng cao chất lượng thực hiện QTDNL của công dân trong thời gian tới.
Description: 321tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10193
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ Xây dựng Đảng & Chính quyền Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_BC_nguyen thi hang thu.pdf3.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.