Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10171
Title: Quản lý nhà nước về thực hiện Chính sách dân tộc của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai hiện nay
Authors: Phạm, Thị
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Quản lí nhà nước;Chính sách dân tộc;Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về CSDT, QLNN về thực hiện CSDT và từ thực tiễn ở tỉnh Gia Lai, luận văn đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thực hiện CSDT của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.
Description: 135tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10171
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_XDĐ_pham thi thoa.pdf1.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.