Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10148
Title: Quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai hiện nay
Authors: Mai, Thị Nhung
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận về quản lý nhà nhà nước hoạt động văn hóa của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện và từ thực tiễn quản lý về các hoạt động văn hóa của của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2021, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa của Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2021-2026.
Description: 128tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10148
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_XDĐ_mai thi nhung.pdf1.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.