Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10129
Title: Đạo đức môi trường với việc thay đổi hành vi sinh hoạt, tiêu dùng của người Hà Nội
Authors: Nguyễn, Sơn Tùng
Advisor: Ngô, Đình Xây
Keywords: Đạo đức;Môi trường;Thói quen tiêu dùng;Hà Nội
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn đánh giá thực trạng đạo đức môi trường ở Hà Nội, luận văn sẽ đề xuất phương hướng và giải pháp phát huy đạo đức môi trường nhằm thay đổi hành vi sinh hoạt, tiêu dùng của người Hà Nội hiện nay.
Description: 119tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10129
Appears in Collections:LV chuyên ngành Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_TrH_nguyen son tung.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.