Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10112
Title: Quản lý thông tin đối ngoại trên VTV4 (khảo sát từ tháng 6/2020 đến 6/2021)
Authors: Phan, Ngọc Tuân
Advisor: Nguyễn, Thị Thương Huyền
Keywords: Quản lí;Thông tin đối ngoại
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về quản lý thông tin đối ngoại, mô tả thực trạng quản lý thông tin đối ngoại và những vấn đề đặt ra, để tài đề xuất những giải pháp nhằm hiện thực công tác quản lý thông tin đối ngoại trên VTV4 nó riêng và báo chí Việt Nam nói chung và trong thời gian tới.
Description: 135tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10112
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QLHĐĐN_phan ngoc tuan.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.