Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10111
Title: Quảng bá hình ảnh "Hà Nội - Thành phố Sáng tạo" qua các hoạt động thông tin đối ngoại về văn hóa từ năm 2019 đến nay
Authors: Nguyễn, Việt Trang
Advisor: Nguyễn, Ngọc Oanh
Keywords: Quảng bá hình ảnh;Hoạt động thông tin đối ngoại;Văn hóa;Hà Nội
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu thực trạng quảng bá hình ảnh "Hà Nội - Thành phố Sáng tạo" qua các hoạt động thông tin đối ngoại về văn hoá. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh "Hà Nội - Thành phố Sáng tạo" qua các hoạt động thông tin đối ngoại về văn hoá trong giai đoạn hiện nay.
Description: 119tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10111
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QLHĐĐN_nguyen viet trang.pdf4.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.