Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10110
Title: Hợp tác an ninh Việt Nam - Vương quốc Anh từ năm 2010 đến nay
Authors: Nguyễn, Văn Đông
Advisor: Phạm, Minh Sơn
Keywords: Hợp tác an ninh;Việt Nam;Vương quốc Anh
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, thực trạng hợp tác an ninh Việt Nam - Vương quốc Anh từ năm 2010 đến nay, luận văn đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ này trong thời gian tới.
Description: 104tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10110
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_QLHĐĐN_nguyen van dong.pdf933.36 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.