Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10096
Title: Việc làm cho người dân trong quá trình đô thị hóa ở quận Bắc Từ Liêm - thành phố Hà Nội
Authors: Trần, Trung Tuyển
Advisor: Đồng, Văn Phường
Keywords: Việc làm;Đô thị hóa;Quận Bắc Từ Liêm;Hà Nội
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu thực trạng việc làm trong quá trình ĐTH trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội, giai đoạn 2014 – 2020; để đề xuất các giải pháp về việc làm và GQVL cho người dân trên địa bàn của Quận trong quá trình ĐTH.
Description: 106tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10096
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_KTCT_tran trung tuyen.pdf1.72 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.