Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10093
Title: Thông tin kinh tế trên Truyền hình Thông tấn
Authors: Trần, Thị Thanh Thúy Hà
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Thông tin kinh tế;Truyền hình thông tấn
Issue Date: 2022
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận và khảo sát thực trạng thông tin kinh tế trên Truyền hình Thông tấn thông qua chương trình “Thời sự đầu giờ”, chuyên mục “Nhật trình kinh tế” và chương trình “Tiêu điểm kinh tế”. Luận văn qua đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông tin kinh tế trên Truyền hình Thông tấn trong thời gian tới.
Description: 128tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10093
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022_BC_tran thi thanh thuy ha.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.