Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10090
Title: Chính quyền huyện ở tỉnh Tuyên Quang thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện nay
Authors: Vũ, Thị Thu Hoài
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Chính quyền;Mục tiêu quốc gia;Xây dựng nông thôn mới;Tuyên Quang
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn chính quyền huyện ở tỉnh Tuyên Quang thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2021, luận văn đề xuất phương hướng, những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng NTM của chính quyền huyện ở tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Description: 106tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10090
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_XDĐ_vu thi hoai thu.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.