Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10082
Title: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên của Đảng bộ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh hiện nay
Authors: Trần, Thị Thu Hiền
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Đấu tranh;Ngăn chặn;Đẩy lùi;Suy thoái;Đạo đức;Lối sống;Đảng viên;Tây Ninh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ huyện, luận văn nghiên cứu thực trạng, từ đó đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới.
Description: 131tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10082
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_XDĐ_tran thi thu hien.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.