Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10081
Title: Quản lý nhà nước về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng của Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hiện nay
Authors: Trần, Thị Ánh Nguyệt
Advisor: Nguyễn, Thọ Ánh
Keywords: Quản lí nhà nước;Chính sách người có công;Ủy ban nhân dân thành phố;Tuyên Quang
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và từ thực tiễn về quản lý nhà nước về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng của UBND thành phố Tuyên Quang; luận văn đề xuất phương hướng, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về thực hiện chính sách đối với người có công với cánh mạng của UBND thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới.
Description: 112tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10081
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_XDĐ_tran thi anh nguyet.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.