Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10073
Title: Phương thức Đảng lãnh đạo công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Xuân Dần
Advisor: Nguyễn, Vũ Tiến
Keywords: Đảng lãnh đạo;Xây dựng pháp luật;Quốc hội;Việt Nam
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội, đưa ra các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chức năng quan trọng nhất này của Quốc hội.
Description: 107tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10073
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_XDĐ_nguyen xuan dan.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.