Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10069
Title: Công tác phát triển đảng viên của đảng bộ xã ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Thủy
Advisor: Nguyễn, Thị Trường Giang
Keywords: Phát triển đảng viên;Đảng bộ xã;Bình Phước
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác PTĐV của đảng bộ xã ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước hiện nay, luận văn đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường công tác PTĐV của các đảng bộ này trong thời gian tới.
Description: 110tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10069
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_XDĐ_nguyen thi thuy.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.