Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1006
Title: Vấn đề đấu tranh giai cấp trong tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" và ý nghĩa của nó trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Advisor: Vũ, Văn Hậu
Keywords: Đấu tranh giai cấp;Tác phẩm;Tuyên ngôn;Đảng cộng sản;Việt Nam;Ý nghĩa
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài phân tích và nêu rõ những tư tưởng cơ bản về đấu tranh giai cấp trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, từ đó vận dụng vào việc nhìn nhận vấn đề đấu tranh giai cấp ở Việt Nam, chỉ ra những nội dung và đặc điểm cơ bản của đấu tranh giai cấp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1006
Appears in Collections:LV chuyên ngành Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi Hong Nhung.pdf740.52 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.