Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10034
Title: “Chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh hiện nay
Authors: Châu, Ngọc Bích
Advisor: Trần, Thị Anh Đào
Keywords: Chất lượng;Đảng viên;Huyện Dương Minh Châu;Tây Ninh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh hiện nay. Từ đó, xác định phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới.
Description: 108tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10034
Appears in Collections:LV chuyên ngành Xây dựng Đảng và CQNN

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_XDĐ_chau ngoc bich.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.