Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10030
Title: Phép biện chứng trong triết học Hêghen và ý nghĩa của nó đối với sự ra đời triết học Mác
Authors: Dương, Thị Thiềm
Advisor: Bùi, Thị Thanh Hương
Keywords: Phép biện chứng;Triết học Hêghen;Triết học Mác
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống triết học của Hêghen, từ đó làm rõ ý nghĩa phép biện chứng của Hêghen đối với sự ra đời của triết học Mác.
Description: 92tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10030
Appears in Collections:LV chuyên ngành Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_TrH_duong thi thiem.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.