Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10029
Title: “Quản lý hoạt động truyền thông của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (Start-up) tại Việt Nam
Authors: Vũ, Thị Huyền Trang
Advisor: Nguyễn, Thành Lợi
Keywords: Quản lí;Hoạt động truyền thông;Doanh nghiệp;Khởi nghiệp sáng tạo;Việt Nam
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến đề tài luận văn, khảo sát thực trạng quản trị hoạt động truyền thông của Công ty TNHH Okxe Việt Nam, Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị hoạt động truyền thông ở các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (Start-up) tại Việt Nam.
Description: 132tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10029
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_QTTT_vu thi huyen trang.pdf2.8 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.