Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10028
Title: Quản trị truyền thông chính sách nội bộ tại Công ty TNHH Phần mềm FPT
Authors: Nguyễn, Thanh Nga
Advisor: Hà, Huy Phượng
Keywords: Quản trị;Truyền thông chính sách;Phần mền FPT
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quản trị truyền thông chính sách nói chung, chính sách nội bộ tại doanh nghiệp nói riêng; đồng thời chỉ rõ thực trạng quản trị truyền thông chính sách nội bộ tại Công ty TNHH Phần mềm FPT; qua đó, đề xuất khuyến nghị nhằm cải thiện vấn đề quản trị truyền thông chính sách nội bộ tại doanh nghiệp nói chung, Công ty TNHH Phần mềm FPT nói riêng.
Description: 128tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10028
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản trị truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_QTTT_nguyen thanh nga.pdf3.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.