Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10015
Title: Giáo dục ý thức chính trị cho cán bộ, đảng viên ở Tổng công ty Du lịch Hà Nội hiện nay
Authors: Nguyễn, Ngọc Khánh
Advisor: Phạm, Huy Kỳ
Keywords: Giáo dục ý thức chính trị;Cán bộ;Đảng viên;Tổng Công ty Du lịch Hà Nội
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về giáo dục ý thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tăng cường giáo dục ý thức chính trị cho cán bộ, đảng viên ở Tổng công ty Du lịch Hà Nội hiện nay.
Description: 113tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10015
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_QLHĐ-VH_nguyen ngoc khanh.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.