Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10004
Title: Tổ chức mô hình tòa soạn Báo Quân đội nhân dân trong tình huống chiến tranh
Authors: Trần, Duy Văn
Advisor: Đỗ, Thị Thu Hằng
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn sẽ nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận mô hình tổ chức báo chí hiện nay và tại Báo QĐND; Khảo sát, làm rõ và phân tích, đánh giá thực trạng, những ưu điểm cũng như các mặt hạn chế trong các mô hình tổ chức Báo QĐND; Phỏng vấn sâu đối với những cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, cộng tác viên đã từng trực tiếp làm tờ Báo QĐND trong các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo Báo QĐND hiện nay về vai trò và sứ mệnh lịch sử của tờ Báo QĐND; Tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm nghề nghiệp trong hoạt động báo chí; Đề xuất và thực nghiệm về xây dựng mô hình tòa soạn Báo QĐND trong tình huống chiến tranh thời kỳ mới.
Description: 122tr.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10004
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quản lý Báo chí - Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021_QLBCTT_tran duy van.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.