DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Trung tâm Thông tin khoa học

Cơ cấu tổ chức

- Tổng số có 10 cán bộ

+ Trình độ Tiến sỹ: 1 cán bộ (Chuyên ngành Công tác tư tưởng)

+ Trình độ Thạc sỹ: 4 cán bộ (trong đó có 3 thạc sỹ chuyên ngành thông tin thư viện và 1 thạc sỹ báo chí)

+ Trình độ cử nhân: 4 cán bộ (chuyên ngành thông tin thư viện, triết học, văn hóa).

+ Trình độ cao đẳng : 1 cán bộ (chuyên ngành công nghệ thông tin).

-Lãnh đạo Trung tâm:

+ Giám đốc Trung tâm: TS Nguyễn Thanh Thảo.

+ Phó Giám đốc Trung tâm: ThS Vũ Thị Hồng Luyến.

+ Phó Trưởng phòng Tư liệu - Thư viện: ThS Phạm Thị Thúy Hằng.

+ Phó Trưởng phòng Khai thác và Phổ biến thông tin: ThS Nguyễn Thị Hải Yến.

- Bộ phận bổ sung và xử lý kỹ thuật: 1 cán bộ.

- Bộ phận phục vụ: 6 cán bộ.

+ Phòng đọc Mở: 2 cán bộ.

+ Phòng mượn tự chọn: 2 cán bộ.

+ Phòng đọc báo, tạp chí: 1 cán bộ.

+ Phòng giới thiệu sách: 1 cán bộ.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com