DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >

Trung tâm Thông tin khoa học

Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng: thông tin, văn hóa, giáo dục

* Nhiệm vụ:

- Tham mưu, lập kế hoạch cho Ban Giám đốc về công tác thông tin tư liệu phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong Học viện.

- Trung tâm Thông tin khoa học: là nơi thu thập, xử lý, bảo quản và cung cấp thông tin (sách, báo, tạp chí, luận án, luận văn, đề tài khoa học…), các tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác đào tạo 28 chuyên ngành đại học, 14 chuyên ngành thạc sỹ và 3 chuyên ngành tiến sỹ.

- Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin theo phương pháp truyền thống và hiện đại nhằm phục vụ khai thác và phổ biến thông tin.

- Triển khai và phát triển các loại hình sản phẩm thông tin và dịch vụ thông tin.

- Phát triển quan hệ hợp tác về hoạt động nghiệp vụ với Thư viện Quốc gia Việt Nam, cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc Gia, Liên hiệp Thư viện các trường Đại học khu vực phía Bắc, Hội Thư viện Việt Nam, Trung tâm Thông tin khoa học của các Học viện trong hệ thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tương lai đẩy mạnh quan hệ hợp tác với thư viện các nước để trao đổi chuyên môn nghiệp vụ…

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com